Bestaat er bij het Waarborgfonds een reparatieplicht?

Feit of Fabel: ‘Als u bij het Waarborgfonds een claim indient, bestaat er nooit een reparatieplicht.’

5 mei 2021 - De opstellers van deze ‘feit of fabel’ hoopten dat de toevoeging van het woordje ‘nooit’ de deelnemer toch nog wat in verwarring zou kunnen brengen. Van de respondenten heeft 39% ‘FEIT’ geantwoord en daarmee hebben deze respondenten het bij het goede eind. Waar zitten dan de mogelijke valkuilen? Hieronder noemen wij twee interessante elementen die tot discussie kunnen leiden. Om te beginnen het recht op het al dan niet ontvangen van de btw bij niet repareren en daarna enige reflecties over schadeherstel in natura.

Recht op vergoeding van de btw?

In het verre verleden werd betoogd dat, als een claimant zijn voertuig niet liet repareren, hij of zij dan ook geen recht op de btw zou hebben, omdat in die situatie er in ieder geval geen sprake is van enige afdracht van omzetbelasting aan de overheid. Ook in landen om ons heen is dit debat bekend. Recent hebben verzekeraars in Duitsland op dit punt nog bakzeil gehaald. In Nederland ligt dit wegens oude jurisprudentie uit de jaren tachtig al weer lang achter ons. Op grond van het leerstuk van de abstracte berekening van de omvang van schade heeft een claimant naar de huidige inzichten recht op een schadevergoeding inclusief btw. Ook als er niet wordt gerepareerd.   

Schadevergoeding in natura?

Een andere ontwikkeling is dat (auto-)verzekeraars hun klanten aanbieden om het schadeherstel actief voor hun klanten te organiseren. Ze verwijzen dan naar een geselecteerd reparatiebedrijf en aan die laatste partij wordt dan rechtstreeks door de verzekeraar betaald. Een soort win/win situatie voor beide partijen. De klant wordt ontzorgd en de verzekeraar heeft meer grip op het herstel. Deze route is meestal een onderdeel van de polisvoorwaarden, waarin de verzekerde vaak nog iets van een beloning krijgt aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een lager eigen risico. Omgekeerd kan het ook zijn dat een verzekerde minder krijgt uitgekeerd als hij bij een ander bedrijf (buiten het netwerk van de verzekeraar) of zelfs niet laat repareren. 

Dit zou men als ‘reparatieplicht’ kunnen duiden, waarbij we gelijk aantekenen dat het Waarborgfonds uiteraard niet werkt op basis van polisvoorwaarden, maar uitsluitend op basis van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Wam). Deze wet biedt geen mogelijkheden tot het opleggen van enige vorm van reparatieplicht. 

Het bovenstaande is een goede aanleiding om te melden dat het Waarborgfonds inmiddels ook actief is met schadeherstel in natura tezamen met Open Claims. Daarover in een volgende nieuwsbrief meer; in ieder geval doet het Waarborgfonds dat op geheel vrijwillige basis en is er ook geen sprake van enige ‘plicht’!

 

Auteur
Jelle Smits, Waarborgfonds Motorverkeer

Jelle Smits auteur

Tags