Gelden de in Nederland minimaal te verzekeren bedragen voor de wa-verzekering gelden ook in het buitenland?


15 mei '24 - Laten we eerst zien wat de basis is voor de minimale verzekerde sommen ‘auto WA’ in Nederland. Die wordt aangereikt door de (6e) richtlijn motorrijtuig verzekeringen uit Brussel. Daarin lezen wij: 

1. Onverminderd door de lidstaten voorgeschreven hogere dekkingen, eist iedere lidstaat dat de in artikel 3 bedoelde verzekering verplicht is voor de volgende minimumbedragen:

a) voor lichamelijk letsel: 6 450 000 EUR per ongeval, ongeacht het aantal benadeelden, of 1 300 000 EUR per benadeelde;

b) voor materiële schade: 1 300 000 EUR per ongeval, ongeacht het aantal benadeelden.

Uitslag feit of fabel / de in nederland minimaal te verzekeren bedragen voor de wa-verzekering (‘auto’) gelden niet in het buitenland

Er is dus ten aanzien van letselschade een keuzemogelijkheid uit twee opties. Of een bedrag per benadeelde of een totaalbedrag voor alle benadeelden gezamenlijk. Zoals veel andere landen maakt Nederland ook gebruik van de optie ‘totaalbedrag ongeacht het aantal benadeelden’. Dit is vastgelegd in een Algemene maatregel van Bestuur (AMvB) bij de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Wam). Let wel, dit is wat er minimaal gedekt zou moeten worden. In een aantal lidstaten worden veel hogere bedragen gehanteerd, soms zelfs ongelimiteerd! Verder is in de genoemde richtlijn geregeld dat een bezoekend voertuig in ieder geval verzekerd moet zijn naar de regels van het land waar hij/zij is. Veroorzaakt bijvoorbeeld een Nederlandse auto een aanrijding in België, dan gelden dus de in België minimaal verplicht verzekerde WA-bedragen.

Ongeval buiten de EU

Men kan zich ook nog voorstellen dat een ongeval wordt veroorzaakt buiten de EU, bijvoorbeeld in Turkije. De verplicht te verzekeren bedragen zijn daar aanzienlijk lager dan in de EU. Dat neemt niet weg dat de in Nederland afgegeven bedragen dan toch daar volgens de polis van toepassing zijn. Onze verzekerde sommen worden dus niet verlaagd als onverhoopt in het buitenland buiten de EU een lagere limiet van toepassing is.

Conclusie

Het geheel overziend kunnen wij nu de conclusie trekken dat de gegeven feit of fabel onjuist is. De Nederlandse bedragen gelden minimaal, soms vraagt het buitenland een hogere W.A.-dekking. Het minimum verzekerd totaalbedrag voor letselschade is dus € 6.450.000 in Nederland en hoger in het buitenland als daar hogere sommen gelden.

Auteur
Jelle Smits, Senior specialist
auteur Jelle_Smits

Tags