Schade door gemoedsbezwaarden

U wordt aangereden door een gemoedsbezwaarde. Hoe gaat de schade afhandeling dan precies in z'n werk?

Schade door gemoedsbezwaarden

Gemoedsbezwaarden zijn een bijzondere categorie binnen de Vereende. Deze groep wil vanuit hun religieuze levensovertuiging geen enkele vorm van verzekering afsluiten. Toch kan ook een gemoedsbezwaarde een ongeluk met een motorvoertuig veroorzaken, waarbij de schade niet vergoed wordt door een WA-verzekeraar. Dit kan voor problemen zorgen. In dit artikel lichten we kort toe hoe schades veroorzaakt door gemoedsbezwaarden afgehandeld worden.

Vrijstelling van verzekeringsplicht

Nederland is het enige land in Europa dat de mogelijkheid kent tot vrijstelling van de wettelijke verzekeringsplicht WA-motorvoertuigverzekering op basis van geloofsovertuiging. De uitvoering van deze regeling is door de overheid belegd bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Artikel 18 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) luidt:

Van de verplichting tot het sluiten van een verzekering kunnen, op een daartoe aan Onze Minister van Financiën gedaan verzoek, worden vrijgesteld de in artikel 2, eerste en tweede lid, bedoelde personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering. Rechtspersonen kunnen van de in de vorige zin bedoelde verplichting worden vrijgesteld, indien natuurlijke personen die bij die rechtspersonen betrokken zijn gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering.’

Erkenning gemoedsbezwaarde

Het is van belang dat een gemoedsbezwaarde officieel erkend wordt. Dit kan worden aangetoond met behulp van een vrijstellingsbewijs dat door het Waarborgfonds wordt afgegeven. Die afgifte kan alleen plaatsvinden als wordt bewezen dat er ook geen andere verzekeringen zijn afgesloten. Hiervoor vindt een toets plaats bij de sociale verzekeringsbank, waar de overheid ook de bezwaren tegen sociale verzekeringen zoals AOW heeft geregistreerd. Aan een vrijstellingsbewijs zijn wel kosten verbonden, maar het is absoluut geen bewijs van verzekering! De vrijstelling wordt jaarlijks verlengd tegen de kosten die nodig zijn om het systeem van deze vrijstellingen te financieren. In het centrale WA-verzekeringsregister voor voertuigen (CRWAM), beheerd door RDW, zijn de vrijstellingen ook opgenomen. Hierdoor worden betrokkenen niet beboet wegens onverzekerd rijden.

Schade door een gemoedsbezwaarde

Als een gemoedsbezwaarde schade veroorzaakt, zal hij deze in eerste instantie zelf met de benadeelde moeten afwikkelen. Het Waarborgfonds biedt echter wel een vangnet als de gemoedsbezwaarde de schade aan een derde niet kan of wil betalen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij een forse letselschade, waarbij het schadebedrag zeer hoog uitvalt. In zulke gevallen zal het Waarborgfonds de schade eerst regelen met het slachtoffer en daarna de uitkering verhalen op de veroorzaker. Uiteindelijk is de bijdrage voor de vrijstelling gebaseerd op enerzijds de administratieve kosten en anderzijds de uitgekeerde schade die (nog) niet is verhaald op de dader.

Waarborgfonds Motorverkeer staat garant

Op dit moment zijn er bijna 5000 actieve vrijstellingen in onze administratie. Per jaar registeren wij bij de Vereende iets minder dan 100 schades per jaar en in de meeste gevallen komt het tot een directe regeling tussen de veroorzaker en de benadeelde. Het zijn geringe aantallen, maar iedereen in Nederland kan in aanraking komen met schade door een gemoedsbezwaarde. Goed om te weten dat het Waarborgfonds Motorverkeer dan garant staat.