Zit een mogelijk faillissement van een WAM verzekeraar in uw eigen bijdrage voor het Waarborgfonds?

Feit of Fabel  'In uw bijdrage voor het Waarborgfonds zit ook het mogelijk faillissement van een WAM- verzekeraar inbegrepen.'

4 oktober '23 - Om tot de beantwoording van deze stelling te komen, zoomen we eerst nader in op de financiering van het Waarborgfonds. In 2022 werd volgens ons jaarverslag ruim 60 miljoen euro uitgegeven. Waar komt dat geld vandaan? Dit vinden we terug in artikel 24 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Wam):

De schadeverzekeraars die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland hun bedrijf in de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen mogen uitoefenen, betalen jaarlijks aan het fonds een door het fonds te bepalen bedrag, berekend op basis van het aantal en de aard van de door ieder van hen in Nederland verzekerde motorrijtuigen.”  

Bijdrage

Over 2023 komt dit neer op een basistarief van 8,25 euro per verzekerd gekentekend motorvoertuig. Daarnaast geldt een verlaagd tarief voor ongekentekende voertuigen en een paar specifieke categorieën die vroeger geen kenteken hadden en nu wel, zoals bromfietsen. 

De hoogte van de jaarlijkse bijdrage komt tot stand door een schatting te maken van de benodigde uitgaven en gemaakte kosten voor een komend jaar.  Het is in feite een “omslagstelsel” waarbij de uitgaven naar verhouding van het aantal voertuigen wordt verdeeld over de Wam-verzekeraars.  Als stichting met een wettelijke taak kan er geen sprake zijn van winst of verlies. Mogelijke tekorten kunnen in het jaar erop worden verrekend met een hogere bijdrage ; een eventueel overschot kan worden toegevoegd aan een “liquiditeitsbuffer” of leiden tot een lagere bijdrage in het volgende jaar.

Faillissement WAM-verzekeraar

Voor zover het gaat om schaden aan geparkeerde auto’s en lantaarnpalen kunnen wij deze voor het komende jaar vrij goed voorspellen op basis van ervaringen uit het verleden te combineren met indexen etc. Als het echter gaat om een mogelijk faillissement van een WAM-verzekeraar wordt dit ingewikkeld. In de geschiedenis van het Waarborgfonds is tot heden slechts 1 faillissement bekend en wel uit 2010 (Ineas). Het ging toen om een kleine WA-verzekeraar waarbij in eerste instantie inderdaad gelden uit de financiële buffer zijn gebruikt om achterstallige WA-betalingen aan derden te kunnen doen.

Conclusie

Voor nu kan dan een bevestigend antwoord worden gegeven op de Feit of Fabel. In beginsel geldt de bijdrage ook voor de opvang van een mogelijk faillissement. In geval van forse bedragen, zal niettemin later aanvullend bij verzekeraars geld worden opgehaald, omdat de oorspronkelijke bijdrage dan niet voldoende zal blijken te zijn.

 

Auteur
Jelle Smits, Senior specialist Waarborgfonds Motorverkeer

auteur Jelle_Smits 

Tags