Wat draagt een verzekerde bij aan het Waarborgfonds en Nederlands Bureau?


13 januari 2021

Bijdrage voor het Waarborgfonds Motorverkeer

Al meer dan 50 jaar is de wettelijke taak van het Waarborgfonds Motorverkeer om het vangnet te zijn voor niet verzekerde schades met of door een motorrijtuig in het wegverkeer. Grofweg valt die taak uiteen in twee hoofdgroepen, namelijk schades door onverzekerde daders en schades door onbekende daders. In die laatste categorie hebben wij heel veel te maken met schades aan geparkeerde auto’s en schades aan wegmeubilair zoals lichtmasten en vangrail. Wat de eerste categorie betreft, kunnen we vaststellen dat het onverzekerd rijden door stevige maatregelen van de overheid gaandeweg in aantallen behoorlijk is teruggelopen.

De bijdrage voor het Waarborgfonds Motorverkeer is vastgesteld op €7,70 (2020: €7,40) voor gekentekende motorrijtuigen en op € 1,20 (2020: € 1,15) voor ongekentekende motorrijtuigen en bromfietsen.

Bijdrage voor het Nederlands Bureau

Het Nederlands Bureau der Motorrijtuigen is de organisatie van motorrijtuigverzekeraars in Nederland die belast is met een aantal specifieke op de wet gebaseerde taken en taken in het kader van internationale overeenkomsten rondom verkeersschaderegeling. Daarnaast is het Nederlands Bureau aangewezen in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) als Informatiecentrum.

De taken zijn:

  • het (laten) regelen van schades in Nederland veroorzaakt door buitenlandse voertuigen;
  • het betalen en zo mogelijk verhalen van schades veroorzaakt door onverzekerde Nederlandse voertuigen in die landen waar de Nederlandse polis op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen verplicht dekking geef;
  • het verstrekken van inlichtingen over verzekeraars van buitenlandse motorrijtuigen aan Nederlandse belanghebbenden;
  • het verstrekken van inlichtingen over verzekeraars van Nederlandse motorrijtuigen aan buitenlandse belanghebbenden;
  • het garant staan voor de groene kaart verplichtingen van de leden.

Het Nederlands Bureau werkt nauw samen met het Waarborgfonds Motorverkeer, zowel op het terrein van zijn primaire werkzaamheden als op ondersteunend gebied. De taken van het Nederlands Bureau en die van het Waarborgfonds sluiten in belangrijke mate op elkaar aan

De bijdrage voor het jaar 2021 is € 0,20 voor gekentekende motorrijtuigen met uitzondering van bromfietsen en € 0,05 voor niet gekentekende motorrijtuigen en bromfietsen.