Vertrouwen

Vertrouwen is de basis van het financiële stelsel en vormt een onderdeel van de relatie met onze klanten. Het is in de verzekeringsbranche bekend dat er een kleine groep is die misbruik maakt van dat vertrouwen en daarom is fraude- en criminaliteitsbeheersing een belangrijk onderwerp. Het bestrijden van fraude en verzekeringscriminaliteit moet onterechte uitkeringen voorkomen. Het beheersen van fraude en verzekeringscriminaliteit is dan ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en het Waarborgfonds Motorverkeer heeft beleid op dit gebied vastgelegd.

Fraude

Het geven van een onjuiste voorstelling van zaken met als doel het krijgen van een schadevergoeding van het Waarborgfonds waar eigenlijk geen recht op bestaat. Zoals een deuk claimen die niet door een ander motorvoertuig veroorzaakt is, maar door eigen toedoen door tegen een paaltje te rijden. Of het 'regelen' van een getuige die niets van de aanrijding of het ontstaan af weet. Dit zijn voorbeelden van fraude.

Fraude plegen is een overtreding van de wetsregels en het bestrijden van fraude door het Waarborgfonds moet onterechte uitkeringen voorkomen.  

Wat doen wij bij een vermoeden van fraude?

Wanneer wij vermoeden dat er sprake is van fraude, dan doet onze afdeling Speciale Zaken zorgvuldig onderzoek. Zij kunnen op verschillende manieren onderzoek doen, bijvoorbeeld:

 • / Gebruikmaken van informatie uit de databank van Stichting CIS en andere openbare bronnen;
 • / De oorzaak van de schade onderzoeken door middel van een sporenonderzoek of ongevallenanalyse;
 • / Het controleren van documenten en/of nota’s op echtheid;
 • / Het interviewen van personen;
 • / Onderzoek doen naar gedragingen door middel van interviews of observaties.

Wij houden ons aan de wet- en regelgeving en onderschrijven:

 • / Het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit;
 • / Het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen;
 • / De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars;
 • / De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.

 

Gevolgen van fraude?

Ieder verzoek om schadevergoeding wordt goed bekeken op signalen van fraude. Als blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van fraude kunnen wij de volgende maatregelen nemen:

 • / Schade niet uitkeren;
 • / Onterecht uitgekeerde schade terugvorderen;
 • Terugvorderen van onderzoekskosten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe onderzoekskosten. In het geval van fraude worden beide kosten teruggevorderd. Er geldt een standaard schadevergoeding van € 532,- voor interne onderzoekskosten. Dit bedrag wordt verhaald door Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA). Ook alle kosten voor het uitvoeren van extern onderzoek worden in rekening gebracht. Meer informatie staat op https://www.so-da.nl;
 • / De fraude, met uw persoonsgegevens melden op waarschuwingslijsten die toegankelijk zijn voor andere financiële dienstverleners waardoor het moeilijker wordt een verzekering tegen een normale premie af te sluiten. Zie voor meer informatie hierover Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen;
 • / Aangifte doen bij de politie.

Als wij fraude vaststellen en maatregelen nemen, dan informeren wij de betrokkene altijd schriftelijk per post en indien mogelijk per e-mail.

Welke maatregelen genomen worden hangt af van de ernst en omvang van het fraudegeval.

Vragen?

Heeft u vragen over ons fraudebeleid, neem dan contact met ons op en stuur een e-mail aan [email protected].