Governance

De Stichting Waarborgfonds Motorverkeer is een stichting zonder winstoogmerk. Deze wordt gefinancierd uit de jaarlijks vastgestelde bijdragen van Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen gaat naar het Waarborgfonds.

Het Waarborgfonds heeft zijn operationele taken, met inbegrip van directie en managementtaken, uitbesteed aan de Vereende N.V. Hierdoor liggen verantwoordelijkheden rond personeel, (kantoor)automatisering, etc. bij de Vereende, dit binnen de kaders zoals vastgelegd in het uitbestedingscontract en de SLA´s.

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting binnen de kaders die door wet- en regelgeving zijn gesteld en houdt toezicht op de wijze waarop de Vereende zich van haar verantwoordelijkheden voor het Waarborgfonds kwijt. Het bestuur heeft 5 leden welke als volgt worden benoemd:

  • De voorzitter door de ministers van Financiën en van Veiligheid & Justitie op niet-bindende voordracht van het Verbond van Verzekeraars, de ANWB en Transport en Logistiek Nederland;
  • 2 leden door het Verbond van Verzekeraars;
  • 1 lid door Transport en Logistiek Nederland;
  • 1 lid door de ANWB.

Samenstelling bestuur

T.L.W.M. Mallant, voorzitter
L.T. Suur
J. Boeve
F. Soeteman
P.M. Siewers

Directie

De directie van het Waarborgfonds wordt gevoerd door de directie van de Vereende. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. De directie van de Vereende bestaat uit twee leden met een brede en verschillende achtergrond. Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden houdt de directie rekening met de verschillende belangen en is zij zich bewust van de maatschappelijke rol.

Samenstelling directie

Mevrouw Carola Wijkamp-Hermsen, voorzitter
drs. Harmen C.J. Ettema RA


Compliance

De Vereende hecht grote waarde aan integriteit en naleving van wet- en regelgeving. De Vereende heeft beleid ten aanzien van Compliance vastgelegd in een Compliance Charter en een Compliance programma. De Compliance Officer rapporteert jaarlijks rechtstreeks aan de Raad van Commissarissen.

Daarnaast is er een Gedragscode Integriteit en een Klokkenluidersregeling.

De Gedragscode Integriteit is een leidraad voor het handelen van alle medewerkers van de Vereende en geldt voor iedere functie ongeacht de aard of vorm van het dienstverband. Alle medewerkers ondertekenen een verklaring dat zij de code zullen naleven.

De Gedragscode is niet vrijblijvend en bevat daarom ook procedures voor controle van naleving.

Gedragscode Verzekeraars 2018

Als lid van het Verbond van Verzekeraars houdt de Vereende zich aan de Gedragscode Verzekeraars. De Vereende heeft de drie kernwaarden van het Verbond: Omgaan met risico's, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn opgenomen in haar eigen Gedragscode Integriteit.

Omgaan met risico's
Wij willen onze klanten zekerheid bieden dat onze producten en dienstverlening adequaat zijn en dat zij door deskundige medewerkers met respect behandeld worden.

Mogelijk maken
Uit de manier waarop wij met (vragen van) klanten omgaan blijkt dat wij oplossingsgericht te werk gaan. Wij doen daarbij ons uiterste beste om voor problemen oplossingen te vinden. Hierbij spelen ook anderen zoals stafafdelingen en toeleveranciers een belangrijke rol

Maatschappelijk betrokken zijn
Onze maatschappelijke betrokkenheid blijkt op verschillende manieren uit ons gedrag. In onze beleggingsportefeuille komen geen maatschappelijk ongewenste beleggingen voor. Wij beleggen dus niet in activiteiten die bijvoorbeeld wapenhandel, kinderarbeid en drugshandel bevorderen. Ook hebben wij een verantwoord afvalbeleid, gebruiken wij waar mogelijk groene stroom en printen wij bewust.

De Vereende heeft tot doel mensen te verzekeren die, om wat voor omstandigheid ook, zich willen verzekeren maar moeite ondervinden bij het vinden van een verzekeraar of van een goede verzekering.

De Vereende doet dit onder andere door de organisatie van capaciteit, zodat hele grote risico’s toch verzekerd kunnen worden, zoals nucleaire- en terrorismerisico’s. Maar de Vereende doet dit ook door (rechts)personen die voor hun (bedrijfs)risico’s geen geschikte verzekering kunnen vinden, verder te helpen.

Vanaf 1 januari 2020 kunt u de Eed of belofte hier nalezen.

Toezichtarrangement Ministerie van Financiën

In het toezichtarrangement is beschreven hoe het Ministerie van Financiën toezicht houdt op de taakuitoefening door het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit arrangement is laatstelijk gewijzigd in juni 2020 en wordt 3-jaarlijks beoordeeld.

In de bijlage is het volledige arrangement opgenomen.