Governance

De Stichting Waarborgfonds Motorverkeer is een stichting zonder winstoogmerk. Deze wordt gefinancierd uit de jaarlijks vastgestelde bijdragen van Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen gaat naar het Waarborgfonds.

Het Waarborgfonds heeft zijn operationele taken, met inbegrip van directie en managementtaken, uitbesteed aan de Vereende N.V. Hierdoor liggen verantwoordelijkheden rond personeel, (kantoor)automatisering, etc. bij de Vereende, dit binnen de kaders zoals vastgelegd in het uitbestedingscontract en de SLA´s.

Bestuur
Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting binnen de kaders die door wet- en regelgeving zijn gesteld en houdt toezicht op de wijze waarop de Vereende zich van haar verantwoordelijkheden voor het Waarborgfonds kwijt. Het bestuur heeft 5 leden welke als volgt worden benoemd:

  • De voorzitter door de ministers van Financiën en van Veiligheid & Justitie op niet-bindende voordracht van het Verbond van Verzekeraars, de ANWB en Transport en Logistiek Nederland;
  • 2 leden door het Verbond van Verzekeraars;
  • 1 lid door Transport en Logistiek Nederland;
  • 1 lid door de ANWB.

Samenstelling bestuur:
mr. T.L.W.M. Mallant, voorzitter
drs. J. Boeve
Mevrouw M.M. de Jager
Mevrouw J. Schmidt
1 vacature

Directie
De Directie van het Waarborgfonds wordt gevoerd door de Directie van de Vereende. De Directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. De Directie van de Vereende bestaat uit twee leden met een brede en verschillende achtergrond. Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden houdt de Directie rekening met de verschillende belangen en is zij zich bewust van de maatschappelijke rol.

Samenstelling Directie:
Mevrouw mr. Ingrid A. Visscher, voorzitter
drs. Harmen C.J. Ettema RA a.i.

 

Toezichtarrangement Ministerie van Financiën

In het toezichtarrangement is beschreven hoe het Ministerie van Financiën toezicht houdt op de taakuitoefening door het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit arrangement is laatstelijk gewijzigd in december 2015 en wordt periodiek beoordeeld.

In de bijlage is het volledige arrangement opgenomen.