Over het Waarborgfonds

Wie zijn we en wat doen we?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is in 1965 opgericht. Het Waarborgfonds is er voor mensen die door een motorvoertuig zoals een brommer, auto of tractor schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar. Bijvoorbeeld als de veroorzaker is doorgereden of als hij niet verzekerd is. Ook schade die is veroorzaakt met een gestolen motorvoertuig kan vergoed worden.

Wij vergoeden dus alleen schade door een motorvoertuig. Schade door bijvoorbeeld vandalisme vergoeden wij niet.

Het Waarborgfonds is een stichting zonder winstoogmerk. Wij worden gefinancierd uit jaarlijks vastgestelde bijdragen van Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen gaat naar het Waarborgfonds.

Missie

Het Waarborgfonds Motorverkeer is het op de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Wam) gebaseerde vangnet voor benadeelden in het verkeer. Tevens vervult het Waarborgfonds zijn rol als Schadevergoedingsorgaan als bedoeld in Hoofdstuk 4B van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en fungeert het als kenniscentrum op het gebied van de Wam en Wam-richtlijnen van de EU.

Visie

Het Waarborgfonds Motorverkeer wordt alleen dan door de samenleving gewaardeerd als wij onze taken onafhankelijk, rechtmatig, efficiƫnt, maatschappelijk verantwoord, oplossingsgericht en klantvriendelijk vervullen.

Wij gaan op een integere en deskundige manier om met benadeelden, aansprakelijke, financiers en (buitenlandse) zusterorganisaties.

Binnen onze wettelijke kaders zorgen wij voor zo tevreden mogelijke klanten, waarbij wij ons inspannen om onze taakbekendheid bij consumenten te vergroten, omdat dit past bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wij geven uitvoering aan het door ons ondertekende Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars. Naar vermogen voorkomen wij fraude en misbruik van onze voorzieningen. Tegen fraudeurs nemen wij gepaste maatregelen, waaronder registratie bij daartoe ingestelde databanken en aangifte bij justitie. Het Waarborgfonds is geen lid van het Verbond van Verzekeraars maar committeert zich voor zover mogelijk aan de zelfregulering van het Verbond, waaronder de Gedragscode Verzekeraars.

Partnership Veilig Verkeer Nederland

Vanaf 2016 is het Waarborgfonds Motorverkeer een partnership aangegaan met Veilig Verkeer Nederland (VVN). Beide organisaties zetten zich in voor verkeersveiligheid en het terugdringen van ongelukken, met én zonder dader.

Het Waarborgfonds ondersteunt in het bijzonder het Meldpunt Veilig Verkeer. Met de samenwerking willen de partijen het doen van meldingen van verkeersonveilige situaties stimuleren en bewoners aanmoedigen hun eigen buurt verkeersveiliger te maken. Tevens wordt de samenwerking vorm gegeven door een financiële bijdrage van het Waarborgfonds Motorverkeer aan VVN, en het delen van kennis en communicatielijnen tussen de organisaties.