Privacy Statement

Bij de indiening of behandeling van een claim vragen wij om persoons- en andere gegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag en wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals fraudepreventie en statistische analyses.

Persoonsgegevens worden door het Waarborgfonds Motorverkeer verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft zich tevens gecommitteerd aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen. In deze Gedragscode zijn de regels van de Wbp specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars.

De volledige tekst kunt u nalezen op www.verzekeraars.nl. U kunt deze ook aanvragen bij het Verbond van Verzekeraars: postbus 93450, 2509 AL Den Haag, tel. (070) 333 85 00.

De volledige tekst van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen kunt u hier nalezen.

Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn onder meldingsnummer 1052909, 1052891 en 1555979 opgenomen in het meldingenregister op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Verwerking bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig.

Het gaat dan om bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid. Als wij gegevens van een arts nodig hebben, zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Raadpleging databank stichting CIS

In verband met een verantwoord schadebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico´s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de stichting CIS is van toepassing: www.stichtingcis.nl.

Uw rechten

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te richten aan de directie van het Waarborgfonds, Postbus 3003, 2280 MG Rijswijk.

Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens kunt u vragen om correctie of verwijdering van de gegevens.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden, zgn. "cookies" naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk. Zie hiervoor ons cookie statement.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.

Vragen

Met vragen over het privacy statement kunt u zich wenden tot:

Waarborgfonds Motorverkeer
Afdeling Compliance
Postbus 3003
2280 MG Rijswijk
[email protected]

de Vereende Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

×