Vragen over schade

Wat moet u doen in geval van schade?

In welke gevallen kunt u bij ons terecht?

Als u door een motorrijtuig schade heeft geleden en de bestuurder is aansprakelijk voor de ontstane schade kunt u bij ons een verzoek om schadevergoeding indienen in het geval dat een motorrijtuig:

A onbekend is gebleven

B wel bekend, maar niet verzekerd is

C wel bekend, maar gestolen is

D wel verzekerd is, maar de verzekeraar is failliet

E is vrijgesteld van verzekeringsplicht

De schade moet dus altijd zijn veroorzaakt door een motorrijtuig. Zoals bijvoorbeeld een auto, motor of brommer. Schade op een andere wijze ontstaan, bijvoorbeeld door; vandalisme, vuurwerk, brandstichting, natuurgeweld of een poging tot diefstal kunnen wij helaas niet vergoeden.

Welke schade vergoeden we?
Het maakt niet uit om wat voor soort schade het gaat. Het kan gaan om materiële schade aan uw fiets of auto, tuinhek of woninggevel, maar ook om letselschade (zie verderop in deze folder voor meer informatie.

Uitsluitend bij materiële schade veroorzaakt door een onbekende dader heeft u een eigen risico van € 250.

Wat wordt NIET door ons vergoed?

Voor een aantal schades kunt u niet bij ons terecht.

Schade door:

- vandalisme (bekrassen, banden leksteken, aftrappen van een spiegel)
- brandstichting of vuurwerk
- storm en natuurgeweld
- diefstal en of inbraak

Het kan wel zijn dat dit soort schades onder de dekking van uw eigen verzekering valt. Neemt u in dat geval contact op met uw eigen verzekeraar.

Wat moet u doen in geval van schade?

Als het schadeveroorzakende motorrijtuig onbekend is gebleven.

Als u het voertuig heeft gezien dat de schade veroorzaakte, maar u heeft geen kenteken, doe dan direct politie-aangifte (dat kan online via www.politie.nl/aangifte of door te bellen met de politie op nummer 0900-8844). In andere gevallen heeft u tot maximaal 14 dagen de tijd om actie te ondernemen. Daarnaast zijn andere acties mogelijk. Wacht niet te lang! Dit kan tot gevolg hebben dat wij de schade niet vergoeden. Voor meer specifieke details hierover kunt u onze informatiefolder raadplegen.

Doe de check om na te gaan of het zinvol is om een claim bij ons in te dienen.


Als het schadeveroorzakende motorrijtuig bekend, maar onverzekerd is.

Stel de schadeveroorzaker eerst rechtstreeks aansprakelijk voor de ontstane schade.

In het geval dit niet tot schadevergoeding leidt kunt u een claim bij ons indienen.

Wat moet u doen in geval van personenschade?

Als u gewond bent geraakt bij een verkeersongeluk heet dat personenschade. Als het ongeval is veroorzaakt door een motorvoertuig, en de veroorzaker is doorgereden of onverzekerd, kunt u terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer.
Voorbeelden van personenschade zijn;
• ziektekosten voor medische behandeling;
• uitgaven zoals extra reiskosten en huishoudelijke hulp;
• verlies van arbeidsvermogen als u (tijdelijk) niet of minder kan werken;
• smartengeld (voor geleden pijn en/of gemiste levensvreugde);
• Ook materiële schade, zoals bijvoorbeeld kapotte kleding, kan voor vergoeding in aanmerking komen.
Sommige kosten komen direct voor vergoeding in aanmerking. Andere kosten zoals bijvoorbeeld het verlies van arbeidsvermogen, kunnen pas bepaald worden als er duidelijkheid bestaat over (het verloop) van uw letsel.

Duur van de afhandeling

Van schade aan uw auto is meestal snel vast te stellen wat het kost. Bij letselschade ligt dat anders en is het lastig in te schatten hoe lang de afhandeling duurt. Dat hangt onder andere af van de duur van uw herstel. De afhandeling van gevallen met letselschade duurt daarom meestal langer dan gevallen met alleen materiële schade. U kunt zelf bijdragen aan een soepele en goede afhandeling van uw schade door ons op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen, bijvoorbeeld over uw herstel.

Voorschot

Letselschade brengt al genoeg zorgen met zich mee. Dat weten we en daarom kunnen wij, als dat nodig is, een voorschot geven. Ook als we niet direct kunnen bepalen wat een behandeling zal kosten. Zo kunnen we voorkomen dat u bijvoorbeeld in geldproblemen raakt door uw letselschade. Het is belangrijk dat u alle bewijzen van uw uitgaven bewaart.

Hulp van een belangenbehartiger

In geval van complexe letselschade is het verstandig om u bij te laten staan door een belangenbehartiger.Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u daar beroep op doen. Uw verzekeraar zal dan uw belangen behartigen. Heeft u geen rechtsbijstandverzekering, dan kunt u zelf een belangenbehartiger inschakelen. In beide gevallen verlopen contacten tussen u en ons altijd via deze belangenbehartiger.
Het Waarborgfonds Motorverkeer betaalt op basis van redelijkheid de kosten van uw belangenbehartiger. Met diverse belangenbehartigers hebben we afspraken gemaakt over de vergoeding van deze kosten. U kunt meer informatie over de keuze van een belangenbehartiger en de kosten daarvan op www.letselschaderaad.nl.

Gedragscode Behandeling Letselschade

De Gedragscode Behandeling Letselschade is opgesteld door verschillende organisaties uit de letselschadebranche. Deze code geeft aan hoe wij goed met elkaar kunnen omgaan tijdens het regelen van uw schade. Daarnaast geeft deze gedragscode richtlijnen over hoe lang de behandeling van uw claim maximaal zou mogen duren en binnen welke periode gereageerd moet worden op uw brieven, mailtjes of telefoontjes. Het Waarborgfonds onderschrijft deze gedragscode.

De medewerkers van het Waarborgfonds

Voor een zorgvuldige en vlotte afwikkeling van uw schade kunt u met verschillende medewerkers van het Waarborgfonds te maken krijgen.

Dossierbehandelaar
Dit is uw aanspreekpunt. Hij neemt contact met u op nadat u de schade bij ons hebt gemeld. Hij zal vragen stellen over de gevolgen van het ongeval, hoe het met u gaat en uw herstel. Ook wil hij weten welke kosten u al hebt gemaakt en welke kosten u nog verwacht. Op basis daarvan wordt een inschatting gemaakt van de totale schade. Met de dossierbehandelaar maakt u afspraken over de verdere afhandeling.

Buitendienstmedewerker
Het kan zijn dat een buitendienstmedewerkers een afspraak met u maakt om bij u thuis, in alle rust, het ongeval en de afhandeling door te nemen. Als de schade niet direct kan worden afgewikkeld, vertelt hij wat er verder gaat gebeuren en wanneer.

Medisch adviseur
Soms schakelen wij een medisch adviseur in om de gevolgen van uw verwondingen vast te stellen. Natuurlijk gaan we in dit proces heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en privacy.

Arbeidsdeskundige
Als u door het ongeval (voor een deel) niet meer kunt werken en arbeidsongeschikt raakt, schakelen wij een arbeidsdeskundige in. Die kan helpen bij het zoeken naar geschikt werk. Ook kan hij tips geven over eventuele huishoudelijke hulp en/of aanpassingen aan uw woning.

Heeft u schade in het buitenland door een buitenlands voertuig waarvan het kenteken onbekend is gebleven of dat onverzekerd is, dan kunt u contact opnemen met het Waarborgfonds Motorverkeer ([email protected]). In een dergelijk geval is de wet- en regelgeving van het land waar het ongeval is gebeurd bepalend voor de vraag of schade kan worden vergoed en, zo ja, hoeveel.

Heeft u in Nederland schade opgelopen door een buitenlands gekentekend voertuig, dan kunt u contact opnemen met het Nederlands Bureau ([email protected]).

Schade aan wegmeubilair

Als er schade is toegebracht aan zogenaamd wegmeubilair (lantaarnpalen, vangrails, verkeerslichten etc.) is het onder voorwaarden mogelijk om deze schade bij het Waarborgfonds te claimen.

Deze voorwaarden zijn:

• Het moet vaststaan dan de schade is toegebracht door een (onbekend of onverzekerd) motorvoertuig. Vaak kan dit aan de aard van de schade worden herleid.

• Daarnaast dient er binnen twee weken na het ontdekken van de schade politieaangifte of navraag bij de politie te zijn gedaan en 
in die gevallen waar het aannemelijk is dat buurtbewoners iets gehoord of gezien hebben dient er ook een buurtonderzoek te zijn gedaan. Ook is het bij forse schade raadzaam via social media na te gaan of er iets bekend is. Een afschrift van de politieaangifte en waar van toepassing de onderzoeksbevindingen graag meesturen met het verzoek om schadevergoeding.

• In het geval dat de veroorzaker onverzekerd blijkt te zijn, stel dan de veroorzaker rechtstreeks aansprakelijk. Leidt dit niet tot vergoeding van de schade dan kan een beroep op het Waarborgfonds worden gedaan.

• Bij een verzoek om schadevergoeding graag 3 foto’s meesturen (een overzichtsfoto, een locatiefoto en een detailfoto van het beschadigde object) en een specificatie van de schade of een convenantberekening.

• Wanneer herstel van een geconstateerde (naar verwachting) meer dan € 10.000,00 gaat bedragen, graag een dergelijke schade direct telefonisch (070-3408236), zodat wij de mogelijkheid hebben om nog voor herstel een expert te benoemen. 

Indienen claims van wegmeubilairschaden
Mail het formulier Verzoek om schadevergoeding wegmeubilair inclusief alle relevante stukken naar [email protected], met duidelijke vermelding van uw referentie- of dossiernummer.

BTW
Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt geen BTW in claims van gemeentelijke en provinciale overheden en nutsbedrijven. Voor meer informatie over dit onderwerp en het BTW-compensatiefonds .

Administratiekosten
Voor kosten die betrekking hebben op de administratieve handelingen rond het indienen en vergoed krijgen van een claim vergoedt het Waarborgfonds een forfaitair bedrag , gelijk aan het bedrag zoals is opgenomen in het “Convenant regeling administratiekosten”. Dit bedrag zal de indexering (jaarlijks op 1 april) van het genoemde convenant volgen.

Per 1 april 2019 bedraagt dit bedrag € 80,00.

Convenant ‘Landelijke normering lichtmastschaden’

Voor de afwikkeling van lichtmastschaden is door het Waarborgfonds in samenwerking met partijen uit de markt een convenant en een rekenmodel gemaakt om te komen tot een uniforme en efficiënte schaderegeling. Op dit convenant kan door provincies, gemeenten en gevolmachtigde schadeverhaalpartijen worden ingetekend.

Schade aan pollers

Pollers zijn beweegbare wegafsluitingen, bekend als vrij dikke paal die omhoog komt uit de grond. Politie en hulpdiensten kunnen ze omlaag laten bewegen door middel van een chip in hun auto of busje.

In augustus 2013 heeft het Waarborgfonds Motorverkeer de Nederlandse gemeenten en andere belanghebbenden geïnformeerd over een beleidswijziging inzake de vergoeding van schade aan beweegbare rijbaanversperringen.

Na 1 september 2013 ingediende claims voor schaderijdingen aan dit soort objecten zouden door een deskundige worden beoordeeld, niet alleen voor wat betreft de schadevaststelling, maar ook om onderzoek te doen naar de situatie ter plaatse, getroffen waarschuwingsmaatregelen en de frequentie waarmee een object op diezelfde locatie door aanrijdingen werd beschadigd.

Inmiddels is op verzoek van het Waarborgfonds door het ingeschakelde expertisebureau een rapport opgesteld inzake de tot nu beoordeelde schadegevallen, waarin een aantal conclusies is opgenomen.

De conclusies van de deskundige zijn tweeledig. Enerzijds wordt geconcludeerd dat er technische mogelijkheden zijn om het aantal aanrijdingen met beweegbare rijbaanversperringen te verminderen en anderzijds dat er in die gevallen, waarin toch aanrijdingen plaatsvinden, technische mogelijkheden zijn om de kans om de dader te achterhalen te vergroten, tegen een relatief geringe investering.

Ten aanzien van de laatstgenoemde conclusie wordt in het rapport aangegeven dat er momenteel al meerdere camera's op de markt zijn, die in staat zijn om kentekens van (rijdende) voertuigen leesbaar vast te leggen. Daarnaast wordt aangegeven dat deze camera's eenvoudig uitwisselbaar zijn met nu al geplaatste camera's en dat er in dat geval nauwelijks aanpassingen nodig zijn in de bestaande technische infrastructuur.

Op grond van artikel 25 lid 1 sub a Wam is een voorwaarde om voor schadevergoeding door het Waarborgfonds in aanmerking te komen, dat de benadeelde heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht om de identiteit van een schadeveroorzaker te achterhalen. Het Waarborgfonds concludeert dat, nu het met een relatief beperkte investering technisch goed mogelijk is om een kenteken van een schadeveroorzakend motorrijtuig vast te leggen, zij niet gehouden is om schade aan dit soort objecten te vergoeden als een dergelijke camera niet is geplaatst, aangezien in dat geval de benadeelde niet heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht om de identiteit van de schadeveroorzaker te achterhalen.

Dit houdt in dat het Waarborgfonds aanrijdingschaden aan beweegbare rijbaanversperringen veroorzaakt door onbekend gebleven motorrijtuigen, ontstaan na 1 september 2014, niet meer zal vergoeden, als er geen camera is geplaatst die het kenteken van het schadeveroorzakend voertuig kan registreren.

Daarnaast behoudt het Waarborgfonds zich het recht voor om een verzoek om schadevergoeding af te wijzen indien: een locatie waar een beweegbare rijbaanversperring is geplaatst niet minimaal is ingericht conform de CROW-richtlijnen; in het geval er sprake is van een voor verkeersdeelnemers onduidelijke/verwarrende situatie of in het geval een beweegbare wegversperring al meerdere malen op eenzelfde locatie is aangereden.

Een afschrift van het onderzoeksrapport, waarin specifieke verwijzingen naar specifieke partijen en locaties uit zijn verwijderd, is hier te downloaden op onze website.